Gå till innehåll

Bergtäkt ansökan Skravelsjö


Katarina

Rekommendera Poster

Hjälp oss stoppa Bergtäkten i Skravelsjö där  naturreservatet ligger i närheten. Bråttom !!  Överklagan ska vara inne senast 20e dec till högsta domstolen! nedan följer svevias överklagan. Vi i byn och alla som nyttjar den fina naturen är otroligt ledsna i detta. Och ska tillägga att det misstänks att svevia även har köpt samerna för att få bort deras intresse att stoppa svevia 😔
 

SLUTFÖRANDE AV TALAN I MÄL NR M 924-23

Mark- och miljööverdomstolen ("MOD") har genom föreläggande den 17 november 2023, aktbilaga 39, gett Svevia AB ("Bolaget") tillfälle att yttra sig över frägan om mälet kan avgöras pả

handlingarna samt slutföra sin talan. I samband med detta bemöts även vissa av de synpunkter som framkommit i aktbilagorna 32-38 i mälet.

1.

2.

2.1

2.2

YRKANDE OM HUVUDFÖRHANDLING

MÖD har kommunicerat att domstolen överväger att avgöra mälet utan huvudförhandling och gett Bolaget möjlighet att avge sin syn i frägan. Med anledning av de komplexa frägeställningar som är för handen i detta mal avseende bland annat verksamhetens förenlighet och tillätlighet med rennäringsintressen, samt det faktum att parterna till del tycks ha kommunicerat förbi varandra i skriftväxlingen, hemställer Bolaget om att huvudförhandling hảlls i mälet. Detta kan även pả ett bättre sätt

möjliggöra för MÖD att själv meddela en tillstandsdom utan att visa mälet ater.

BEMÖTANDE AV AKTBILAGOR 32-38

Inledningsvis ska framhällas att den ansökta verksamhetens lokalisering i förhällande till

närboende och övrig omgivning är ovanligt fördelaktig. Närmaste bostadshus är beläget

pả ca 1 400 meters avstảnd frản verksamhetsomädet. Bolaget har utförligt, dels i skrift,

dels under huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen vid Umea tingsrätt

("MMD"), redogjort för den ansökta verksamhetens päverkan pà omgivningen.

Vad gäller paverkan pa boendemiljö i form av buller, vibrationer och luftstötväg visar Bolagets utredningar och beräkningar att samtliga komfortnivaer som normalt föreskrivs kan innehallas med god marginal, likasa Bolagets förslag till villkor. Avseende frägan om grundvatten s finns inga grävda eller borrade brunnar eller källor inom det influensomrade som riskeras att paverkas av den ansökta bortledningen genom en avsänkning av grundvattennivan. Alla farhägor frän närboende om paverkan pa enskilda

brunnar eller andra grundvattenintressen är saledes obefogade.

 

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

SW43180067/1

Vad gäller närliggande naturomäden, däribland Hässningsbergets naturreservat,

Ramend dare anst it minded teste three ties ematet.

Slutligen far igen erinras om att det som domstolen har att avgöra är om verksamheten kan bedrivas utan en acceptabel paverkan pa människors hälsa eller pa miljön. Av bade nu inkomna yttranden, samt de yttranden som inkommit under prövningen i MMD framgär tydligt att verksamheter likt den ansökta engagerar och väcker känslor i dess

omgivning. Bolaget har förstäelse för och noterar den oro som kan uppsta vid en nyetablering likt denna. Icke desto mindre maste det, vid en tillstandsprövning, göras skillnad pả en allmän oro frản allmänheten och sảdan faktisk pảverkan som har bäring

pã frägan om verksamhetens tillätlighet. Den planerade täktens paverkan pã

omgivningen är väl utredd och Bolaget har i samtliga tidigare inlagor och under huvudförhandlingen bemött och förklarat utestäende frägor som inkommit frän

närboende. Nagon fräga som inverkar pả tillätligheten avseende den eventuella

ofrankomliga mindre störning som verksamheten skulle kunna ge upphov till för de närboende föreligger inte.

SLUTFÖRANDE AV TALAN I ÖVRIGA DELAR

Denna prövning har bade i MMD samt nu i MÖD främst rört frägan om den ansökta

verksamhetens päverkan pả rennäringsintressen. Övriga frägor som upptagit

skriftväxlingen har rört bland annat behovet av material, bullerpäverkan i närliggande naturreservat samt efterbehandling. I dessa, samt övriga delar hänvisas till det som framförts tidigare i mälet och främst i mälet hos MMD.

Diskussionen i rennäringsfrägan har bäde under arbetet med ansökan samt under handläggningen av malet i MMD präglats av att Bolaget pả átskilliga sätt och

kontinuerligt anpassat sin ansökan utifrän de synpunkter som framkommit frản Rans Sameby för att samexistens ska kunna vara möjlig. Det var ocks denna fräga som präglade den huvudförhandling som hölls i MMD där Bolaget och Rans Sameby i dialog gemensamt kom fram till kompromisser och anpassningar i Bolagets verksamhet, även om samebyns grundinställning förblev den samma.

Den föregäende diskussionen resulterade dock i föreslagna villkor samt taganden för att pả bästa sätt anpassa verksamheten till samebyns intressen. Dessa fär i sammanhanget anses vara mycket langtgảende i jämförelse med nyligen meddelad praxis fran MÖD avseende villkor om uppehäll i verksamhet, jmf. MÖD:s avgöranden i M

3359-22 samt M 6204-22 där uppehäll föreskrevs under högst tre dygn per tillfälle och högst tva ganger under en vinterperiod. Detta ska jämföras med det maximalt 60 dagars uppehäll under perioden 1 oktober till 30 april som Bolaget medgett. I praktiken innebär detta att verksamheten aldrig kommer att pagä dä renar befinner sig i omrädet.

Uppehället om 60 dagar är väl tillaget i förhällande till den möjliga nyttjandeperiod

som Rans Sameby angett för omädet. Hässningsberget med omnejd har en kapacitet att föra en jord om ca 1 000 renar i uppskattningsvis 6 veckor, enligt Samebyn själva.

 

Detta innebära att 60 dagar uppehäll till fullo och med marginal säkerställer att uppehäll kan ske under all tid som renar kan tänkas befinna sig i omrädet.

Bolagets experter är tyliga vad gäller uppeällets betydelse för samexistensen mellan verksamheten och rennäringen. I och med att verksamheten främst ska bedrivas under barmarksperioden och produktionen under 1 okt- 30 april helt kan stoppas upp till 60 dagar, pà samebyns begäran, begränsas den faktiska störningen till undvikande pa grund av väl synliga anläggningar. Redan här kan konstateras att störningen frản

verksamheten pả rennäringen blir begränsad.

Bedömningen är även att de funktionella sambanden för rennäringen kommer att bestä, om täktverksamhet inte sker under del av aret när renar befinner sig i omrädet.

Avgörande för bedömningen är det begränsade omräde som bergtäkten upptar sett

utifran det totala vinterbetesomrädet kring bergtäkten. Bedömningen är lika tydlig

avseende förlusten av betesmark. Omfattningen av förlusten i utkanten av

trivselorädet är inte av den omfattningen att det paverkar de funktionella

sambanden. Det finns fortsatt möjlighet att beta sig genom omrädet och därmed kunna nyttja bada aktuella närliggande omrädena av riksintresse samt omrädet i sig.

Det som Bolagets anlitade experter sett som den största risken för störning är de tillfällen da det, för det fall det föreligger särskilda skäl för samhällsviktiga behov och efter tillsynsmyndighetens medgivande, sker lastning och uttransport av halkbekämpningsmedel under ovan nämnda period. Ljudutbredningen, som utgör den största störningen frản detta moment, är dock begränsad, tillfällig och berör i huvudsak

inte trivsellandet. Om renar finns i omrädet vid lastning och uttransport kommer det fortsatt vara relativt ostört inom majoriteten av trivselomrädet och renarna kan fortsatt beta sig genom omradet. Denna begränsade paverkan är sảledes inte av sảdant slag att rennäringens bedrivande pätagligt försvảras.

Den sammantagna bedömningen är, under förutsättning att föreslagna försiktighetsätgärder genomförs, att verksamheten inte innebär pảtaglig skada pả

riksintresset.

Här ska igen, för tydlighets skull klargöras att det ansökta verksamhetsomrädet inte är

beläget inom utpekat riksintresse. Även detta nảgot som maste vara en del av bedömningen, jmf. MÖD M 3359-22 s. 29. Aven om rennäringen som sảdan är av riksintresse, fär det utifran praxis antas kräva betydligt större ingrepp, än det nu

aktuella, för att pảtagligt paverka intresset som sadant.

I förhallande till detta ska det särskilt framhällas att när det gäller möjligheterna till flytt och anändandet av den flyttled som är belägen i den dalgang som finns en bit öster om det ansökta verksamhetsomädet sa har Rans Sameby framfört att det inte är omöjligt

att flytta renarna förbi verksamheten för att eventuellt nà Samebyns kärnomräde. Dock

att vissa svarigheter kan uppkomma med att parera renarna i rätt riktning. Detta framfördes därtill innan Bolaget preciserat förslaget till villkor om uppehäll i maximalt 60 dagar. Här maste, likt den bedömning som giordes i ovan nämnda mal, en skillnad göras mellan ett marginellt försvärande och att pätagligt försvära möjligheten att

bedriva renskötsel. Verksamheten kan, med de skyddsätgärder och villkor som 

medgivits inte anses pätagligt försvära möjligheten att bedriva renskötsel i omrädet. En

bedömning i motsatt riktning skulle riskera att göra det näst intill omöilit att paböria nya verksamheter i renbetesland. Särskilt om sädana begränsningar som Sökanden nu

accepterat, inte kan anses tillräcklig.

 

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i denna tråd...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   Du kan inte klistra in bilder direkt. Ladda upp eller sätt in bilder från URL.

×
×
  • Skapa nytt...

Viktig information

För att använda forumet måste du godkänna våra Användarregler och Integritetspolicy