Gå till innehåll

Strömmande vatten


Torgny.F

Rekommendera Poster

 2019-03-29

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Torgny Forsgren , Umeå                                                                     

Hur kommer det att bli med ”våra strömmande vatten”? Vad händer med Vindelälven?                                          

Nu påbörjas en miljöprövning av alla våra vattendrag med vattenkraftverk, för de som inte har något miljötillstånd, enligt Miljöbalken, eller de med äldre tillstånd eller inga tillstånd. Risk för en försvagning av skyddet för miljön i våra kraftverksälvar! En modern miljöprövning av vattenkraftverken var tanken,  men resultatet verkar bli sänkta miljöambitioner. Det nationella planeringsmålet, NAP, har en oklar målbild.

Havs- o vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Affärsverket Svenska kraftnät har nu tagit fram en plan, ”förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft”, NAP. Den ska utgöra vägledning för avvägning mellan största möjliga nytta för vattenmiljön och nationell effektiv tillgång till vattenkraftel. Planen ska också ange vilka verksamheter som bör prövas i ett sammanhang. En prövning per vattenavrinningsområde, ARO, föreslås.

Arbetet ska genomföras i dialog med flera myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att tidigt fånga upp frågor och synpunkter.

Tidplanen är att den ska vara klar nu sommaren 2019. Den ska sedan lämnas till Regeringen 1 oktober 2019.

Planen finns på HaV, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna.

 Energisystemet i Sverige står inför stora utmaningar, för klimatarbetet med att fasa ut den fossila energin. Tillgången till förnybar energi måste förbättras och stärkas. Vår användning av energi, i samhället, måste göras mera energieffektiv och med en långsiktig styrning mot de hållbara alternativen ur natur- och miljöaspekt. En s.k. energi-överenskommelse har tagits i riksdagen och en ny vattenlag har antagits. Detta arbete får inte innebära att de miljöskyddande reglerna, nationella och internationella, samtidigt försvagas , eller undviks att följas. Det blir då ett bakslag för våra strömmande vattenmiljöer och ”krockar” med det av Riksdagen beslutade miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”.

Naturskyddsföreningen riks, har i remissvar, dnr 2018/0093, yttrat sig över Vattenmyndigheternas, ”rapport om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten  - vattenkraft” .

Naturskyddsföreningen ser här med oro att Vattenmyndigheterna, VM, föreslår att miljökvalitetsnormen ( en statusklassning av vattendraget )  God ekologisk potential, GEP, endast ska gälla för 30 % av de 658 vattenförekomsterna, alltså sjöar och vattendrag, som klassats som Kraftigt modifierade vatten, KMV, på grund av vattenkraften i älvarna.  ( alltså KMV är en sämre kvalitet på vattendraget och då behövs det inte göras något för att förbättra miljön)

Naturskyddsföreningen vill påminna om att även om en vattenförekomst förklarats som KMV-vatten, innebär det inte att miljöförbättrande åtgärder inte ska genomföras där. Huvudregeln är att miljökvalitetsnormen för KMV ska fastställas till GEP, alltså förbättras ekologiskt för vattenorganismerna, för det biologiska livet i och vid vattnet. Trots detta föreslås endast fiskvägar, förbi dammarna, i 45 % och minimitappningar i 30% av de anläggningar där det skulle behövas enligt myndigheternas egen bedömning.  I NAP har de tagit ett mål om årsproduktion el som är 3 gånger större än standardavvikelsen (åren 2001 – 2015 ). Produktionsbortfallen blir överskattade.

Många långvandrande fiskarter har minskat mycket kraftigt i svenska vatten sedan 1800-talets slut. Vi har en skyldighet att bevara arter i strömmande vatten( fisk är även en matresurs ),  t.ex, ål, flodnejonöga, lax, röding, asp, harr, gös, alltså en mängd djur o växter som anpassats till strömmande vatten.  Arter som omfattas av EU:s habitatdirektiv. ArtDatabanken påpekar i sin rapport  Arter o naturtyper i habitatdirektivet ( Eide 2014 ) att vattenkraften i Sverige måste anpassas så att konnektiviteten (förbindelserna) ökar och att det skapas mera naturliga vattenregimer (vattenflöden årstidesrelaterade) för att fler arter ska kunna överleva.

EU-kommissionen kritiserar nu den svenska vattenförvaltningsplanen med att stora undantag görs. Syftet med vattendirektivet är att förhindra ytterligare försämringar i Europas vatten. VM har alltför oprecisa och osäkra utredningsunderlag, inga motiv redovisas. Det beräknade produktionsbortfallet är överskattat och ger därmed en felaktig bild av föreslagna åtgärder och dess konsekvenser. Den ökade nederbörden borde beaktas i avvägningarna. Levande sjöar och vattendrag är också en grund för naturturismen, lokalt och regionalt. Det värdet har tyvärr inte inräknats heller.  

I de KMV-vatten där Natura-2000 områden ingår har inga åtgärdsförslag presenterats gällande höga flöden, miljöanpassad reglering eller andra miljöåtgärder för att klara kvalitetskraven för respektive Natura-2000-områden.

Vindelälven vår nationalälv och Natura 2000-område med stora biologiska värden, måste få prövas separerat från Umeälven, fast de är inom samma avrinningsområde, ARO. Vindelälvens dalgång ska snart, nu i sommar, utses som ett Biosfärsområde, ett särskilt globalt hållbarhetsprojekt.

Idag finns ca 2.100 vattenkraftverk i Sverige, ca 1.900 anses som små, 210 anses som stora. Endast en bråkdel är ännu miljöanpassade. Risk finns att de större vattenkraftsälvarna inte blir tillräckligt miljöåtgärdade. Blir bedömningen KMV för många vattenförekomster så sänks kraven på miljö- åtgärder, miljökvalitetsnormen sänks, ambitionerna minskas.

Många gamla dammar, utan kraftproduktion eller extremt låg produktion, riskerar att bli kvar utan miljöåtgärder. Stora stillastånde vattenytor innebär högre solinstrålning och högre vattentemperaturer, och lägre syrehalt. I dammar sker också en sedimentering av slam som lägger ett lock på botten, och kväver befintliga syrekrävande organismer och försämrar för strömlevande fiskar. 

Flera möten planeras. Vi måste kunna påverka för att få en bättre vattenmiljö i våra vatten. En hållbar miljö för våra lax-fiskar och andra vattenlevande organismer.

--------------------------

TF 

( källor: Naturskyddsföreningen riks, HaV, Sportfiskarna  och Älvräddarna )

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i denna tråd...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   Du kan inte klistra in bilder direkt. Ladda upp eller sätt in bilder från URL.

×
×
  • Skapa nytt...

Viktig information

För att använda forumet måste du godkänna våra Användarregler och Integritetspolicy